Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

Nova data presentació sol·licituds: fins al 7 de setembre de 2020

L´adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores començarà el 21 de gener de 2020i finalitzarà el 10 d'agost de 2020

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques 2020, destinades a la substitució d’equips d’ACS/calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d’aerotèrmia, i es convoca, així mateix, l’adhesió d’empreses instal·ladores.

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació de les calderes domèstiques de calefacció actuals per altres de condensació amb un sistema de control/regulació eficient, en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l'atmosfera.

beneficiarios.gif Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

OPCIÓ 1: substitució d'una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW. La nova caldera haurà de pertànyer a una instal·lació particular de calefacció, aconseguir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons Reglament Delegat (UE) núm. 811/2013 de la Comissió de 18 de febrer de 2013) amb un rendiment estacional ≥ 94% (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell mínim d'emissions NOx classe 6 i tindre instal·lat un dels següents sistemes de control/regulació:

 • Clase II (control sonda exterior en caldera modulant) y termòstat d´ambient ON/OFF control.
 • Clase V (termòstat modulant per a calderes modulants).
 • Clase VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).

OPCIÓ 2: Substitució d'una instal·lació fixa d'ACS de baixa eficiència energètica (termo elèctric, escalfador antic, etc.) per un equip d'aerotèrmia domèstic només ACS amb acumulació o per un equip d'aerotèrmia domèstica Calefacció+ACS amb acumulació i potència nominal ≤ 15kW. El nou equip d'aerotèrmia haurà de complir els següents requisits energètics:

 1. Aerotèrmia només ACS: Potència tèrmica nominal (kW) ≥ 900 W i SCOPDHW ≥ 2,6 per a clima càlid (segons norma UNEIX EN 16147:2017) i amb un ràtio Potència tèrmica nominal (kW)/ Potència resistència elèctrica (kW) ≥ 0,65.
 2. Aerotèrmia Calefacció+ACS, ηwh (zona càlida) ≥ 100% i ηs (zona càlida) ≥ 110% per a una Teixida =55 °C (segons Reglament UE núm. 811/2013).

OPCIÓ 3: Substitució d'una instal·lació fixa de Calefacció + ACS de baixa eficiència energètica (bomba de calor + termo elèctric, radiadors elèctrics de paret + termo elèctric, caldera mixta, caldera + escalfador, etc.) per un equip d'aerotèrmia domèstic Calefacció+ACS amb acumulació i potència nominal ≤ 15 Kw. El nou equip d'aerotèrmia haurà de complir els següents requisits energètics:

 1. Aerotèrmia Calefacció+ACS, ηwh (zona càlida) ≥ 100% i ηs (zona càlida) ≥ 110% per a una Teixida =55 °C (segons Reglament UE núm. 811/2013).

Només serà subvencionable la compra d'una única caldera o equip d'aerotèrmia per cada persona sol·licitant i serà necessària la corresponent substitució de l'aparell antic per un nou equip dels especificats en el “Llistat d'Equips Subvencionables”. En tot cas, la compra i instal·lació de calderes i equips d'aerotèrmia haurà de produir-se a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds.
La venda i instal·lació de la caldera o equip d'aerotèrmia, haurà de dur-se a terme per la mateixa empresa instal·ladora adherida.

La nova instal·lació haurà de complir amb el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), aprovat per Reial decret 1027/2007 i amb l'altra normativa vigent que s'aplique en el moment de dur a terme la instal·lació.

Així mateix, no serà objecte de subvenció:

 • La venda d'una caldera/equip d'aerotèrmia que no incloga la instal·lació de l'equip. En el cas d'aerotèrmia tampoc serà subvencionable si no inclou el depòsit d'acumulació especificat en el 'Llistat d'Equips d'Aerotèrmia Subvencionables'.
 • La substitució d'una caldera per una altra que no funcione amb un sistema de control/regulació tipus II amb termòstat ambient ON/OFF, V o VI. Si la instal·lació a substituir ja disposa d'aquest sistema de control/regulació i es mantindrà en la nova instal·lació, haurà de justificar-se documentalment mitjançant fotografies, factures de compra, o un altre mitjà de prova en la sol·licitud d'ajudes.
 • La instal·lació d'equips d'aerotèrmia en habitatges de nova o recent construcció. A l'efecte d'aquesta convocatòria d'ajuda, s'entén com a habitatge de nova o recent construcció aquella l'any de la qual de construcció siga posterior a 2013. L'any de construcció es consultarà en la Seu Electrònica del Cadastre a partir de la referència cadastral facilitada pel sol·licitant. En el cas d'obres de nova construcció, en les quals la Seu Electrònica del Cadastre no estiga actualitzada per no haver finalitzat encara les obres, es consultarà en el Departament d'Urbanisme dels corresponents Ajuntaments.
 • La substitució d'una instal·lació col·lectiva (caldera o bomba de calor col·lectiva o centralitzada que de servei a diversos habitatges) per calderes o equips d'aerotèrmia individuals situats en cadascuna dels habitatges.
 • La substitució d'una caldera individual o instal·lació individual de calefacció i/o ACS per una caldera o equip d'aerotèrmia col·lectiu o centralitzat que done servei a diversos habitatges.
 • Quan la caldera substituïda siga de condensació, amb excepció que aquesta substitució comporte el canvi de combustible de gasoil a gas natural o GLP.
 • La substitució d'una instal·lació que funcione amb energia renovable (panells solars, caldera de biomassa) per un equip d'aerotèrmia i la substitució d'una caldera de biomassa per una caldera de condensació.
 • La substitució d'una instal·lació no fixa de climatització (radiadors elèctrics mòbils; estufes de gas butà, etc) per un equip d'aerotèrmia Calefacció+ACS.
 • La instal·lació d'un equip d'aerotèrmia que es destine a cobrir la demanda de calefacció i/o refrigeració de l'habitatge i no cobrisca, a més, la d'ACS.
 • Quan no existisca substitució d'equips.
 • Les calderes substituïdes amb anterioritat al 30 de gener de 2020.
tipoAyuda.gif Tipus d´ajuda

 La quantia d'ajuda aportada pel IVACE per a cada aparell és la següent:

OPCIÓ

TIPOLOGIA

AJUDA

OPCIÓ 1

Substitució de caldera de calefacció per una caldera estanca de condensació sols calefacció o mixta

250 €

OPCIÓ 2

Substitució d’una instal·lació d’ACS per un equip d'aerotèrmia sols ACS o Calefacció+ACS

400 €

OPCIÓ 3

Substitució d’una instal·lació de Calefacció + ACS por un equipo de aerotèrmia Calefacció+ACS

800 €

L'aportació de l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia, consistirà en un descompte de 50 euros en la factura per a l'opció 1, de 80 euros per a l'opció 2 i de 150 euros per a l'opció 3, que es farà abans d'aplicar l'IVA.

La quantia de l'ajuda aportada pel IVACE, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost subvencionable de la instal·lació. Si es donara el cas, l'ajuda del IVACE es reduirà fins al límit del 30%. 

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds començará el 30 de gener de 2020 i finalitzarà el 7 de setembre de 2020.

Procedimient
 • Una vegada el sol·licitant decidisca dur a terme la substitució de la caldera, es posarà en contacte amb un instal·lador o empresa instal·ladora adherida al Pla. L'oficina de campanya podrà informar-li sobre quins són els comerços o empreses instal·ladores adherides a la mateixa o a través de la pàgina web (planrenove.ivace.es).
 • L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 12 de la present Resolució. La sol·licitud s'entendrà cursada, quan l'imprès de sol·licitud normalitzat estiga degudament emplenat, i s'acompanyen les dades d'identitat del sol·licitant (fotocòpia del DNI/NIE), declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social (inclosa en la sol·licitud normalitzada) i el pressupost acceptat pel mateix. En aquest moment, se li atorgarà un nombre d'expedient i una data de registre, que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
 • Per a emplenar l'imprès de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a emplenar en la plataforma telemàtica (accés privat de la web planrenove.ivace.es), totes les dades necessàries per a generar aquesta sol·licitud. Una vegada emplenada correctament, la sol·licitud haurà de ser signada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.
 • És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 50 euros.
 • Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, als interessats perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
 • Tant l'oficina de campanya, com el propi IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
 • Amb la finalitat de que els beneficiaris de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se en www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, en la pàgina web de l’IVACE www.ivace.es i en la pàgina web específica del pla planrenove.ivace.es.
 • Una vegada concedida l'ajuda, l’IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes.
comoSolicitar.gif Empreses instaladores: adhesions

Els instal·ladors i empreses instal·ladores interessades a participar en el Pla d'ajudes RENHATA-RENOVE hauran de fer lliurament a través de la plataforma web planrenove.ivace.es de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com de la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores començarà el 21 de gener de 2020 i finalitzarà el 10 d'agost de 2020.

El llistat dels instal·ladors i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Planes Renove que promou el IVACE (planrenove.ivace.es) i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.